انتخابات مهندسی‌ شده آقای خامنه‌ای و ضرورت حذف مثلث‌های “جیم” و “خراسان” از خبرگان